Monthly Archives: Ιουνίου 2011

Εσωτερική Αξιολόγηση στο ΕΚΠΑ

Δρ. Ευάγγελος Κρίκας

Ειδικός Επιστήμονας ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος αναφορικά στη σκοπιμότητα, τα όρια και τις επιδράσεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Η σύγκλιση των διαφορετικών απόψεων που έχουν διατυπωθεί φαντάζει ουτοπική, ωστόσο κοινό τόπο των ειδικών αποτελεί η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός θεσμικού μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), όπως είναι υποχρεωμένο από τον Ν.3374/2005, έχει προωθήσει ιδιαίτερα το ζήτημα της διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος έχει ήδη αναλάβει να φέρει εις πέρας την αποστολή της (Ν.3374/2005, άρθρο 5§4).

Η σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων για το έτος 2009-2010 από τα Τμήματα οδήγησε στα τέλη Μαΐου 2011, στη σύνθεση της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύματος, στην οποία περιλαμβάνονται πολύτιμα στοιχεία για τη δομή και τη λειτουργία του ΕΚΠΑ. Με άλλα λόγια, μέλη του ίδιου του Ιδρύματος, εργάστηκαν σκληρά και συστηματικά, ερεύνησαν και αποτύπωσαν δεδομένα και απόψεις σχετικά με το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που επιτελείται στο ΕΚΠΑ, δίνοντας σάρκα και οστά σε αυτό που στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική αποκαλείται «Εσωτερική Αξιολόγηση».

Ερωτήματα σχετικά με τη μεθοδολογία, τους ρόλους του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού,  τα κριτήρια και τα στάνταρντς που οφείλουν να αναπτύσσονται κατά τη διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού οργανισμού δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν στα στενά όρια τους παρόντος άρθρου. Λίγες μόνο σκέψεις θα αναπτυχθούν στη συνέχεια με σκοπό την υποστήριξη και εδραίωση των αξιολογικών διαδικασιών στην κουλτούρα του ΕΚΠΑ.

Συνέχεια

Advertisements

Δείκτες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών οργανισμών

 

 

Ελένη Σαμαρά,

ΜΑ στη Συνεχιζόμενη Εκπάιδευση 

Ειδική Επιστήμονας ΜΟ.ΔΙ.Π.

1. Εισαγωγικά

Είναι πλέον γεγονός ότι, για να υπάρξει βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών μονάδων, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί όχι μόνο η αποτίμησή του αλλά και η αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού οργανισμού στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και τεχνολογικών αλλαγών. Η προσπάθεια για τη βελτίωση κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού θα πρέπει να είναι υπόθεση του ίδιου του οργανισμού και αυτό θα πρέπει να έχει την κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα με την ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλων όσων εμπλέκονται στο έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας, αφού μόνο αυτοί γνωρίζουν τα δυνατά σημεία του οργανισμού, αλλά και τις αδυναμίες, τις οποίες μπορούν να ξεπεράσουν μέσα από τη βελτίωσή τους. Βέβαια, η βελτίωση αυτή δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην καλή διάθεση ή στην εμπειρία, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι και οι τεχνικές που σε πολλές χώρες χρησιμοποιούνται σήμερα ευρύτατα και μας δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα για την κατάσταση που επικρατεί, ώστε με αντικειμενικό και επιστημονικό τρόπο να αξιολογηθούν όλες εκείνες οι παράμετροι, που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό έργο. Σε αυτό το πλαίσιο, η εσωτερική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο συστηματικών, συλλογικών και συμμετοχικών διαδικασιών, οι οποίες οργανώνονται και αναπτύσσονται σε μια κατεύθυνση αυτοβελτίωσης του εκπαιδευτικού οργανισμού.

  Συνέχεια

Ο ρόλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών

                  

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης,

ΜΑ , ΜSc, PhDc

Γεν. Συντονιστής ΜΟ.ΔΙ.Π EKΠA

                                                                  

               Η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) αποτελεί δομή του ιδρύματος, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα (Ν. 3374/2005).

 Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης που χρησιμοποιεί και παρακολουθεί αναφέρονται  βάση του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου στους εξής τέσσερις άξονες: (α) την ποιότητα του διδακτικού έργου, (β) την ποιότητα του ερευνητικού έργου, (γ) την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, και (δ) την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών(διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών ΤΠΕ, διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, κ.λπ.).

  Συνέχεια