Monthly Archives: Ιουλίου 2011

«Απολογισμός Δράσης – Προγραμματισμός Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ» (Τρίτη 5/7/2011)

 

  Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  με αφορμή την ολοκλήρωση της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύματος, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Απολογισμός Δράσης- Προγραμματισμός Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ».

 Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στο Νέο Αμφιθέατρο (Προπύλαια) Πανεπιστημίου 30 την Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 και ώρα 09:00- 17:00.

 

 

Πρόγραμμα ημερίδας και ομιλητές 

 Programma Hmeridas 5-7-2011

Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή και χαρά για το Πανεπιστήμιο

Με εκτίμηση

 Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ

 Καθ.  Αστέριος Δουκουδάκης

Αντιπρύτανης Ακαδ. Υποθέσεων

Advertisements

Ο Νόμος 3374/2005 και η σύνδεση του με την αναγκαιότητα της αξιολόγησης

Αναστασία Παπαδοπούλου

Ειδική Επιστήμονας ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

Στη συζήτηση που γίνεται σήμερα για την εκπαίδευση,  ως πιο επίκαιρα και σημαντικά θέμα προτάσσονται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμό και κυρίως, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες  της, με σκοπό τη βελτίωσή της, αποτελεσματικότητάς της. Η βελτίωση αυτή συνδέεται άμεσα με την άνοδο του   ποιοτικού της  επιπέδου και αφορά σε όλους  τους συντελεστές του εκπαιδευτικού έργου από την εκπαιδευτική πολιτική  μέχρι  προγράμματα σπουδών, τα διδακτικά μέσα, τους διδάσκοντες και τους  διδασκόμενους.  Το ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά ενισχύεται και από το κίνημα «απόδοσης λόγου» στην κοινωνία για τον τρόπο κατά τον οποίο αξιοποιούνται  οι επενδύσεις που γίνονται στην εκπαίδευση  και το αίτημα της συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών για το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο.  Για το σκοπό αυτό έχουν εκπονηθεί  από ποικίλους φορείς  (ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.ά.)  αλλά και από εθνικά επιστημονικά  κέντρα δείκτες ποιότητας  του εκπαιδευτικού έργου  και διεξάγονται  σε πολλαπλά επίπεδα πολλές μελέτες και έρευνες  με αντικείμενο την αξιολόγηση της εκπαίδευσης  και την αναζήτηση  τρόπων ποιοτικής της αναβάθμισης

     Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη και στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης .. Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που υπεγράφη στις 7 Φεβρουαρίου 1992, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διαμόρφωσε επίσημα το νομικό πλαίσιο στήριξης της παρέμβασης αυτής σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών βαθμίδων των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης[1]. Στο άρθρο 126 αναφέρεται ότι: «Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία[2]». Το αίτημα  αυτό συνεχώς  ενισχύεται .

 Αλλά και στη χώρα  μας, πολλοί  αρμόδιοι για θέματα εκπαίδευσης, αρκετοί ακαδημαϊκοί, αλλά και πολλοί ειδικοί επιστήμονες  υπογραμμίζουν συνεχώς την ανάγκη αξιολόγησης  της  ελληνικής εκπαίδευσης  και  εισηγούνται διάφορους τρόπους εφαρμογής της. Ορισμένοι μάλιστα, τη θεωρούν ως προϋπόθεση για την εναρμόνισή της με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ο Κασσωτάκης, τονίζει την ανάγκη για «σύγκλιση» της ελληνικής εκπαίδευσης προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα των υπόλοιπων χωρών της Ενωμένης Ευρώπης και θεωρεί ότι το αίτημα για την ποιοτική της αναβάθμιση αποτελεί αναγκαίο όρο για να μπορεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να παράγει «παιδεία ανθεκτική στις ογκούμενες αλλοτριωτικές επεμβάσεις και να ασκήσει πολιτιστική επιρροή[3]».

     Συνέχεια

Μετάβαση από τη Μέτρηση στη Διαχείριση της Απόδοσης στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

 

 

 

 

 

 

 

Δρ. Ηλίας Δελής

Ειδικός Επιστήμονας ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

Η μέτρηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών της εκπαίδευσης  αποτελεί ένα από τα πρώτα και βασικά βήματα για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παράμετροι του κόστους και της αποτελεσματικότητας αναδεικνύονται κυρίαρχες για το μέλλον και είναι γενικώς παραδεκτό ότι τόσο η διαχείριση όσο και η παραπέρα επέκταση, βελτίωση και εξέλιξη της εκπαίδευσης, απαιτούν επιστημονική αντιμετώπιση κατά τον σχεδιασμό, την εκτίμηση και την αξιολόγηση. Παρ΄ότι δεν υπάρχει επίσημη και απόλυτη μέθοδος σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποτίμησης και αξιολόγησης των ιδρυμάτων, η χρήση ενός μοντέλου αξιολόγησης θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο όσον αφορά την παρακολούθηση της βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν τα Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια στο σύνολό τους.

 Για να είναι δυνατή η αποτύπωση του επιπέδου λειτουργίας των Πανεπιστημίων, είναι απαραίτητο να διαμορφώνονται διαδικασίες εκτίμησης των ποσοτικών μεγεθών, που θα παρέχουν μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη απεικόνιση, με βάση τα κριτήρια που τίθενται. Τρεις είναι οι βασικές οικονομικές έννοιες που χρησιμοποιούνται: η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα.

Συνέχεια